hero_pattern.png

Genus MångfaldsKonsult

Gender Diversity Consultant

 

Kompetens inom könsidentitet och könsuttryck

Warren Kunce är erfaren utbildare, föreläsare och rådgivare i transfrågor, inkluderande miljöer och jämställdhetsintegrering med hänsyn till flera än två kön. Han har engelska som modersmål och kan svenska som andraspråk.

Könsidentitet och könsuttryck ingår i den svenska diskrimineringslagen, men vad betyder dessa begrepper egentligen?

Vad är skillnaden mellan gay och trans? Vad är icke-binär? Vilka är effekterna av hormonbehandling? Kan transpersoner ha barn? Hur kan vi göra så trans elever känner sig trygga i skolan? Vad betyder trans tillvaro när det gäller jämställdhetsfrågor? Hur talar man om transpersoner utan att kränka?

Dessa frågor kan kännas skrämmande att framställa! På ett varmt och personligt sätt skapar Warren en trygg och bekvam läromiljö. Han kommer att träffa dig där du befinner dig i din förståelse av könsidentitet och de transfrågor som är relevanta för dina behov och intressen. Hans undervisningsmetoder är välkomande, roliga och engagerande med en bra balans mellan teori och praktisk kunskap - inte bara vad och varför utan också hur!

Expertise in gender identity and gender expression

Warren Kunce is an experienced educator, lecturer and adviser on transgender questions, inclusive spaces and (multi)gender mainstreaming. He speaks English as his native language and is fluent in Swedish as a second language.

Gender identity and gender expression are included in the Swedish discrimination law, but what do these terms actually mean?

What’s the difference between gay and trans? What is non-binary? What are the effects of hormone replacement therapy? Can trans people have children? How can we make transgender youth feel more comfortable at school? What does the existence of trans people mean in terms of gender equality policies? How do I talk about trans people without offending anyone?

These kinds of questions can feel scary to ask! But Warren has a warm and personal way of speaking that will help you feel at ease. He will meet you where you’re at in your understanding of gender identity and the transgender topics relevant to your needs and interests. His teaching methods are welcoming, fun and engaging with a good balance between theory and practical knowledge— not just the what and the why but also the how!

 

Kontakt

➤ LOCATION

Uppsala, Sweden

☎ CONTACT

info@genderdiversity.se
+46 722455958

Tjänster / Services


Vård/Healthcare

Utbildning, föreläsning och individuell konsultation om könsidentitet och bra bemötande av transpatienter anpassade till vårdpersonal och relevanta situationer.

Educational training, lectures and individual consulting about gender identity and good treatment of transgender patients tailored to the needs of healthcare providers and relevant healthcare settings.


hr och fackliga förbund/

Human resources and Unions

Utbildning, föreläsning och administrativ rådgivning om könsidentitet och könsuttryck med avseende på den svenska diskrimineringslagen, hantering av medarbeteras social könsövergång och jämställdhetsintegrering med hänsyn till flera än två kön.

Educational training, lectures and administrative advising in gender identity and gender expression with regard to the Swedish discrimination law, handling an employee’s gender transition, and multi-gender mainstreaming.


lärmiljöer / Learning environments

Lärarutbildning och administrativ rådgivning om könsidentitet, normbrytande könsuttryck, trans elev/student rättigheter och praktiska verktyg för att skapa lärmiljöer som är öppen, välkomnande och trygga för alla könsidentiteter och uttryck.

Teacher training and administrative advising about gender identity, gender non-conformity, transgender student rights, and practical tools for creating learning environments that are open, welcoming and safe for all gender identities and expressions.


media

Intervju, samtal och debatt från ett transpersons perspektiv om transfrågor, nyheter och aktuella händelser.

Interview, public-speaking and debate from a transgender perspective on transgender matters, news and current events.


idrott/Sports

Utbildning, individuell konsultation och beslutsfattande rådgivning om könsidentitet, de fysiologiska aspekterna av könsbekräftande vård/behandlingar och hur transidrottare kan inkluderas i idrott.

Educational training, individual consulting and policy advising about gender identity, the physiological aspects of gender-affirming healthcare treatments, and how to include transgender athletes in sports.


Trans klienter/Clients

Könsövergång Coaching för transpersoner av alla könsidentiteter som börjar med sina sociala övergångar. Skicka förfrågan om var du befinner dig i processen, vad dina behov är och hur jag kan hjälpa dig att nå dina mål. Jag är ej licensierad psykolog eller terapeut, men jag kan stödja dig med samtal om din könsidentitet, dysfori /eufori, processen att komma ut och könsövergångstakt såväl dessutom personlig assistans t.ek. att följa med dig till butik, salong eller behandling.

Om du upplever problem i arbetsmiljö på grund av din könsidentitet eller könsuttryck, kan du hänvisa din arbetsgivare till de pedagogiska tjänster.

Gender transition coaching for transgender clients of all gender identities beginning their public transitions. Send an inquiry to start a conversation about where you’re at in your transition, what your needs are and how I can help you reach your goals. I am not a licensed psychologist or therapist, however I can support you through conversations about your gender identity, dysphoria/euphoria, coming out process, and pace of transition as well as through personal assistance such as accompanying you to a clothing store, salon or treatment procedure.

If you experience problems in the work environment due to your gender identity or gender expression, you can refer your employer to the educational services.

 
 

 
 
We must abolish the entitlement that deludes us into believing that we have the right to make assumptions about people’s identities and project those assumptions onto their genders and bodies.
— Janet Mock